Cosenza in versi. “‘U viali di Mancini sta cum’è: ni tenimu sta schifezza”

U VIALI DI MANCINI

Cari amici cusentini pecchì stati cussì afflitti?

Iestimati ogni matina ppe ri stradi ca su stritti,

ppe ri stradi ca su chiusi, ppe ri multi ca vi fannu

chiri vigili impietusi, ppe Cusenza ch’è nu dannu,

ppe ru ponti di i vavusi, ppe ri case c’ha iettatu nterra un sinnacu prudenti

pecchì a rischiu l’è sembrato di caduta assai imminenti.

Cusentini  malfidati vi lu dicu cu ru core:

siti propriu degli ingrati.

Ppe quel sinnacu è un dolore ca vi siti ribellati

e l’artistico progetto ca la mente sua ha penzato

(da fantastico architetto) unn’aviti mai capito.

Chi servia chiru viali da a bonanima i Mancini?

Certamente ca fa mali arrivari a casa prima!

Penza mo, ppe nu mumento, ca muglierata è isciuta

e ca tu, tuttu cuntiento, ti la spassi ccu l’amica.

S’è rapiertu lu viali e la moglie priesto torna

tu finisci aru spitali, caru assai paghi li corna;

mentre, invece, brutto ingrato, ccu ri stradi i sa manera,

tu ti sciali e il tuo peccato mai non scopre la mugliera.

Né profumo resta addosso ca a munnizza lu commoglia

e felice e un po’ commosso tu t’abbrazzi ccu tua moglie.

A tia chissu para nenti? Era un sinnacu fatato Supermario. Nu portento.

Mai nu sinnacu c’è statu c’ha capito, gioia mia:

“Ppe sarvari un matrimonio Basta chiudiri li vie”

Ohi chi geniu! Chi dimonio!

Ma a su sinnacu perfetto si partiti scustumati

c’hannu fattu nu sgambetto, l’uomu suo non fu votato

e accussì n’atru è venutu e si duna un gran da fare.

“Priestu, priestu” ha convenuto “c’è qualcosa da cambiare;

però poco, Cusentini, pecchì mmienzu c’è l’UE.

U viali di Mancini, per esempio, sta cum’è,

ca l’Europa ha spisu assai ppe sturciari la bellezza

e nua nun volimu guai. Ni tenimu sa schifezza”

Io, però, sugnu gnoranti e domando: ma pecchì

cara UE hai dato a tanti sordi a pioggia d’accussì,

senza mai chiediri nenti:

si fa bene alla città, si davvero è l’occorrente

ca chiù miegliu ni fa sta.

Mo iu pienzu e mi tormento; si cretina propiu tutta

o fa finta sulamenti e c’è ancuna cosa sutta?

Tu li sordi nun li dai ppe  fa cosi ca su giusti

ma soltanto ppe fa guai!

Tantu a ttia chi ti custa? Chiri sordi ca n’ha datu

tu u sai ca un su ri tua, su ri sordi ca lu Statu

ha arrobbato propiu a nua,

e ccussì nua Cusentini, già curnuti e mazziati,

u viali di Mancini n’amu i teni ruvinatu.